Даут Пашин Амам – Исламска профана архитектонска целина изградена од голе-миот везир Даут Паша во 15 век. На почетокот користена како харем на пашата, подоцна ја менува намената и станува јавно купатило. Де-неска, овој турски амам е претворен во Национална галерија на уметноста и се наоѓа на самиот јужен влез на чаршијата.